ഒ റ്റ വ രി

Tuesday, December 19, 2006

ബന്ധങ്ങളും കബന്ധങ്ങളും തമ്മിലെന്താണ്‌ ബന്ധം.