ഒ റ്റ വ രി

Friday, November 24, 2006

പള്ളയെന്നെഴുതി വള്ളിയിട്ടാലേ പള്ളിയെന്നാകൂ.